ผู้ดูแลระบบ


นายพิพัฒน์  ตะภา
ตำแหน่ง ครู คศ.1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา