ข้อมูลนักเรียน

                ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2553) ดังนี้

1.     จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  464  คน

2.     จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้
 
 
                   3. มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   1  คน คือ ด.ช.สมศักดิ์  ศรีวาปี   

                   4.  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  74 คน

                   5.  มีนักเรียนปัญญาเลิศ  9  คน

                   6.  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  13 คน

                   7.  จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  25.77 คน (18 ห้อง)

                   8.  สัดส่วนครู : นักเรียน  =  1 : 21.09  คน (ครู 22 คน)

                   9.  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)  2  คน (ด.ช.สิทธิศักดิ์  นิยมเชื้อ  และ ด.ช.สรณ์ศิริ       บุญหมั่น)

                 10.  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)

                        10.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ 1 รายการ

- เด็กชายภาคภูมิ  บึดชัยภูมิ ชนะเลิศแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 6 งานหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

 ปีการศึกษา 2553 สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า

                        10.2 นักเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 รายการ ดังต่อไปนี้

- คิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 คน

- คิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน

- โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง จำนวน 3 คน

- โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 คน

                        10.3 นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

จำนวน 25 รายการดังนี้

- คิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญทอง

- คิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง

- คิดเลขเร็วช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทองแดง

- โครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทองแดง

- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน

- ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยโปรแกรม GSP ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- คัดลายมือและอ่านออกเสียง ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน

- ทักษะทางภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- หุ่นยนต์บังคับมือ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- ร้องเพลงกล่อมเด็ก ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- ท่องอาขยาน ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทอง

- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง

- โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง

- ตอบปัญหาสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง

- วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง

- เขียนภาพไทยประเพณี ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดง

- การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง

- วาดภาพลายเส้น ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง

- วงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1 6 รางวัลเหรียญทอง

- ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน

- ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง