ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปีการศึกษา 2557

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
19
11
30
1
อบ.2
12
12
24
2
รวม อบ.
31
23
54
3
ป.1
15
19
34
1
ป.2
22
19
41
2
ป.3
13
11
24
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
17
18
35
1
รวมประถม
97
103
200
7
ม.1
29
22
51
2
ม.2
10
13
23
1
ม.3
25
11
36
2
รวมมัธยมต้น
64
46
110
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
192
172
364
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปีการศึกษา 2556

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
11
12
23
2
อบ.2
15
20
35
2
รวม อบ.
26
32
58
4
ป.1
23
19
42
2
ป.2
12
13
25
1
ป.3
13
20
33
1
ป.4
19
17
36
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
29
17
46
2
รวมประถม
113
104
217
8
ม.1
13
13
26
1
ม.2
29
12
41
2
ม.3
27
30
57
2
รวมมัธยมต้น
69
55
124
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
191
399
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556