บุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

นางเจริญศรี อรุณแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นางอัมพร อ่อนละม้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456


นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นางสมคิด ชาญณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นายมานัส ปรีมนวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นางพรสมัย กุมจันทึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นายบรรจง อ่อนละม้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นางกาญจนา วรรณพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456นายจักรกฤษณ์ กุลนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456
นางรวีวรรณ ผามะนาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
044-800456


นายสนอง เขตสูงเนิน
ครู
044-800456
นางสาวสายรุ้ง ทวีโชค
ครู
044-800456
นางสาวจมาพร กุงไธสง
ครู
044-800456


นางสาวนุสรา บุญหมั่น
ครู (อัตราจ้าง)
044-800456
นางสาวสุพินดา คลาดโรค
ครู (อัตราจ้าง)
044-800456


นางสาวพวงรัตน์ คุ้มคง
ครู (พนักงานงานราชการ)
044-800456
นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครูธุรการ
044-800456