งบประมาณ

นางสมคิด ชาญณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 
 
 
หน้าที่การบริหารงานงบประมาณ

1. งานจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ
2. งานข้อมูลสารสนเทศ
3. งานบัญชี - การเงิน
4. งานพัสดุและสินทรัพย์
5. งานระดมทรัพยากร
6. งานควบคุมภายใน
7. งานจัดทำต้นทุนผลผลิต