มาร์ชชิ่งความดี


มาร์ชชิ่งความดี

การพัฒนาทักษะความดีสากล  5  ประการ

ประจำปีการศึกษา  2557
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ต.โนนสำราญ     อ.เมืองชัยภูมิ   จ.ชัยภูมิ


มาร์ชชิ่งความดี

การพัฒนาทักษะความดีสากล 5 ประการของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

          โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2452 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนหมู่ 8 ตำบลโนนสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557  มีนักเรียนทั้งหมด 371 คน  ข้าราชการครู 26 คน อัตลักษณ์  รักสะอาด มารยาทดี  เอกลักษณ์  สะอาดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

1. นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคณะทำงาน

นโยบาย

          โรงเรียนฉิมพลีวิทยามุ่งพัฒนาสร้างเสริมนิสัยที่ดีในวิถีชีวิตให้กับนักเรียน คิดดี พูดดี ทำดี ตั้งแต่     ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยตามหลักความดีสากล 5 ประการ ได้แก่ ความสะอาด  ความมีระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการมีสมาธิ ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ก้าวทันโลก มีคุณลักษณะตามหลักความดีสากล 5 ประการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามหลักความดีสากล 5 ประการ

          3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          4. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
Comments