บริหารทั่วไป

นางอัมพร  อ่อนละม้าย
ครุชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
 
หน้าที่การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

1. งานธุรการ
2. งานการรับนักเรียนทะเบียนนักเรียน
3. งานสำมะโนนักเรียน
4. งานปกครองนักเรียน
5. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. งานอาหารกลางวัน
7. งานอาคารสถานที่
8. งานสัมพันธ์ชุมชน
9. งานแนะแนว ทุนการศึกษา