สภาพชุมชนโดยรวม
 

              1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  3,361  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรวมโรงเรียนมีสถานที่สำคัญคือ วัดฉิมพลี วัดโนนสูงสะอาด สถานีอนามัยบ้านโนน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อาชีพหลักของชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ในครัวเรือน (อุตสาหกรรมจากสังกะสี เช่น ฝาโอ่ง บัวรดน้ำ รางน้ำฝน และการทอเสื่อกก) เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบ สามารถระบายน้ำจากคลองส่งน้ำอย่างทั่วถึง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำฝาโอ่ง ผลิตภัณฑ์จากการทำสังกะสีต่าง ๆ ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ งานประจำปีประเพณีบุญเดือนสาม

             2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพคิดเป็น ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 100  ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ 23,000  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4  คน
            3 . โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนฉิมพลีวิทยาตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีความพร้อม ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาดีมาก  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชาพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่ปัญหาเยาวชนจึงมีอยู่ทั่วไป เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ  สื่อลามก เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง นับเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันแก้ไขต่อไป