ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557

โพสต์2 ก.ย. 2557 20:25โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
     โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557
โดยคณะกรรมการ จาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
คณะกรรมการประเมิน ได้แก่

1. นายวิรัตน์  วิทยานุวัฒน์              รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1
2. นางสาววัทนาพร    ตังอำนวย      ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ 1
3. นางประภัสสร  สิตวงษ์                 ศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ 1

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการฯ เป็นอย่างสูง