สพฐ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
นำโดย นายชูชาติ  ทรัพย์มาก และคณะ
วันที่ 6 ตุลาคม 2554