รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา54

โพสต์23 มี.ค. 2555 01:10โดยluangpipat@gmail.com

กิจกรรมการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
 
ประธานในพีธี โดย ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล

   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นายปริญญา  บุญภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน แก่สาธารณะชน
มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 16 โรงเรียน และ 2 หน่วย ได้แก่


1. โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
2. โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว

3. โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
4. โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
5. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
6. โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
7. โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
8. โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา
9. โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
10. โรงเรียนบ้านโสกหว้า
11. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
12. โรงเรียนบ้านดอนหัน
13. โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
14. โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
15. โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา
16. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
17. กศน.ตำบลบ้านค่าย
18. กศน.ตำบลโนนสำราญ