ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 มหาสารคาม

โพสต์3 ม.ค. 2555 01:18โดยluangpipat@gmail.com


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
 

 
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี 8 รายการ ต่อไปนี้
 ที่  รายการ  ระดับชั้น  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
 1  คิดเลขเร็ว   ระดับ ป.1-3
 ด.ญ.ปาริสา  บุญรังศรี  นายมานัส ปรีมนวงค์
 2  คิดเลขเร็ว   ระดับ ป.4-6  ด.ญ.อารีรัตน์  คณาเขว้า  นายมานัส ปรีมนวงค์
 3  คิดเลขเร็ว   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.สุรัตนา  นิยมถิ่น  นายมานัส ปรีมนวงค์
 4  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  ระดับ ม.1-3  ด.ญ.ปานตะวัน  มนตรีวรรณ์  นายบุญยาฤทธิ์  ลาวงค์
 5  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
 ด้วยโปรแกรม GSP
  ระดับ ม.1-3  ด.ช.นที  อาจเสนา
 ด.ช.นัฐพงษ์  นิยมพงษ์
 นายบุญยาฤทธิ์  ลาวงค์
6
 โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.มุกนภา  วัดชัยภูมิ
 ด.ญ.มณีนุชราพร  มงคลพันธ์
 ด.ญ.จริยา  แยบยล
 นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย
7
 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.กิ่งตกาญจน์  บุญพันธ์
 ด.ญ.อรทัย  นิยมบล
 นางอัมพร  อ่อนละม้าย
8
 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ระดับ ม.1-3
 ด.ญ.ธัญชนก ปราบนอก
 นายพิพัฒน์  ตะภา