กิจกรรมปี 54

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์5 เม.ย. 2555 07:36โดยluangpipat@gmail.com
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ประชุมผู้ปกครอง020455
ปัจฉิมนิเทศ54

โพสต์26 มี.ค. 2555 01:11โดยluangpipat@gmail.com


งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 26 มีนาคม 2555
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การมอบใบประกาศนียบัตร  การขอขมาครู  การรอดซุ้ม ผูกแขน
รับฟังบรรยายธรรมะ


รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา54

โพสต์23 มี.ค. 2555 01:10โดยluangpipat@gmail.com


กิจกรรมการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2554
ของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
 วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
 
ประธานในพีธี โดย ดร.เสงี่ยม  ทองละมุล

   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นายปริญญา  บุญภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน แก่สาธารณะชน
มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 16 โรงเรียน และ 2 หน่วย ได้แก่


1. โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
2. โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว

3. โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
4. โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร
5. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
6. โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง
7. โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
8. โรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคีวิทยา
9. โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
10. โรงเรียนบ้านโสกหว้า
11. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
12. โรงเรียนบ้านดอนหัน
13. โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
14. โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
15. โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา
16. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
17. กศน.ตำบลบ้านค่าย
18. กศน.ตำบลโนนสำราญโครงการโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย

โพสต์14 มี.ค. 2555 00:32โดยluangpipat@gmail.com
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะ
โรงเรียนแม่ข่าย ณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2555

โดยนำเสนอ เรื่อง การเรียนรู้แบบบูรณาการกับธนาคารขยะรีไซเคิล
และนำนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน
บุคลากรที่เข้าร่วมได้แก่
นางประภัสสร  กลับกลาง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
คุณครูพีรยา  บำเหน็จพันธ์ 
คุณครูฑิชา  วรแสง
และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

140354-โรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนแม่ข่าย


ประเพณีบุญเดือนสาม ปี 2555

โพสต์1 ก.พ. 2555 22:11โดยluangpipat@gmail.com


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

งานประเพณีบุญเดือนสาม
ชาวบ้านงิ้ว ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม ประจำปี 2555
ณ วัดฉิมพลี บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ได้รับเกียรติให้นำนักเรียนเข้าร่วม
การแสดงในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

แสดงความคิดเห็น


ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61 ระดับชาติ

โพสต์26 ม.ค. 2555 21:18โดยluangpipat@gmail.comนายปริญญา บุญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา
นำคณะครู ศึกษาดูงาน ณ เมืองทองธานี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ปี 2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
กีฬาศูนย์เครือข่าย 54

โพสต์12 ม.ค. 2555 22:57โดยluangpipat@gmail.com

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาบ้านค่าย หนองไผ่ โนนสำราญ
จัดแข่งขันกีฬาประจำปี 2554 ณ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2555

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

ลูกเสือ54

โพสต์6 ม.ค. 2555 01:44โดยluangpipat@gmail.com


Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ค่ายลูกเสือ ซับประดู่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2555
ค่ายลูกเสือซับประดู่ 1


ค่ายลูกเสือซับประดู่ 2

วันเด็ก55

โพสต์4 ม.ค. 2555 01:52โดยluangpipat@gmail.com

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  วันปีใหม่ ประจำปี 2555 และ คริตมาส 54
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 


ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 มหาสารคาม

โพสต์3 ม.ค. 2555 01:18โดยluangpipat@gmail.comงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554
 

 
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีวิทยา 
ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มี 8 รายการ ต่อไปนี้
 ที่  รายการ  ระดับชั้น  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน
 1  คิดเลขเร็ว   ระดับ ป.1-3
 ด.ญ.ปาริสา  บุญรังศรี  นายมานัส ปรีมนวงค์
 2  คิดเลขเร็ว   ระดับ ป.4-6  ด.ญ.อารีรัตน์  คณาเขว้า  นายมานัส ปรีมนวงค์
 3  คิดเลขเร็ว   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.สุรัตนา  นิยมถิ่น  นายมานัส ปรีมนวงค์
 4  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
  ระดับ ม.1-3  ด.ญ.ปานตะวัน  มนตรีวรรณ์  นายบุญยาฤทธิ์  ลาวงค์
 5  สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
 ด้วยโปรแกรม GSP
  ระดับ ม.1-3  ด.ช.นที  อาจเสนา
 ด.ช.นัฐพงษ์  นิยมพงษ์
 นายบุญยาฤทธิ์  ลาวงค์
6
 โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.มุกนภา  วัดชัยภูมิ
 ด.ญ.มณีนุชราพร  มงคลพันธ์
 ด.ญ.จริยา  แยบยล
 นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวย
7
 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด   ระดับ ม.1-3  ด.ญ.กิ่งตกาญจน์  บุญพันธ์
 ด.ญ.อรทัย  นิยมบล
 นางอัมพร  อ่อนละม้าย
8
 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์   ระดับ ม.1-3
 ด.ญ.ธัญชนก ปราบนอก
 นายพิพัฒน์  ตะภา
 
1-10 of 20