วิชาการ


 
นายมานัส  ปรีมนวงค์
 ครูชำนาญพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 
  
 
หน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานจัดทำระเบียนวิชาการ
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
5. งานวัดผลประเมินผล
6. งานนิเทศการศึกษา
7. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
8. งานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ