กิจกรรมปี 2557

 • ค่ายภาษาอังกฤษ 2557 โรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือจากอาสาสมัครหน่วยสันติภาพอเมริกา ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557
  ส่ง 31 ต.ค. 2557 06:29 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • กีฬาสี 2557 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานกีฬาสี ประจำปี 2557  ในวันที่ 29-30 ก.ย. 2557  ถึง  1 ต.ค. 2557
  ส่ง 3 ต.ค. 2557 02:57 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • การอบรมพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการอบรมพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย วันที่ 24 กันยายน 2557
  ส่ง 24 ก.ย. 2557 01:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับจังหวัด ในวันที่ 16 กันยายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลส่งเสร ...
  ส่ง 18 ก.ย. 2557 20:49 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557      โรงเรียนฉิมพลีวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คณะกรรมการประเมิน ได้แก่1 ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2557 21:12 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • นำเสนอห้องสมุด 3D  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  นำเสนอ ห้องสมุดมีชีวิต ในโรงเรียน (ห้องสมุด 3D) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ว ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:15 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 ระดับศูนย์ฯ เครือข่าย ในวันท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:17 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ส่ง 24 ส.ค. 2557 02:16 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา