ประเมินส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กิจกรรมปี 2558

 • ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558
  ส่ง 27 ส.ค. 2558 04:37 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • งานวันแม่แห่งชาติ 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 01:20 โดย พิพัฒน์ ตะภา
 • งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับศูนย์เครือข่าย คณะครูโรงเรียนฉิมพลีวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65ระดับศูนย์เครือข่ายฯ ในวันที่ 7 ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2558 03:39 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • เลี้ยงรับ เลี้ยงส่งครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
  ส่ง 29 ก.ค. 2558 23:06 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • แห่เทียนเข้าพรรษา 2558 โรงเรียนฉิมพลีวิทยานำนักเรียน แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนสูงสะอาด และ วัดฉิมพลี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 
  ส่ง 29 ก.ค. 2558 22:59 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2558       โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ วัดฉิมพลี  โดย พระมหาบุญเที่ยง ฐานสุโภ และ พระวิทยากร
  ส่ง 24 ก.ค. 2558 04:26 โดย ฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้ ฉิมพลีวิทยา

 
  แหล่งเรียนรู้ แท็บเล็ต โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
  รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ แท็บเล็ต
  เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
   แหล่งเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน
   เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   ในปี 2558
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>     รวบรวมข้อสอบจาก สทศ.
   ข้อสอบ o-net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ตั้งแต่ปี 2548-2554
   รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Facebook โรงเรียนฉิมพลีวิทยา